fbpx

Regulamin newslettera

Regulamin udostępniania treści cyfrowych za zapis do newslettera

Za pośrednictwem strony akademiazdalna.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych wskazanych na stronie w zamian za zapis do newslettera.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Elżbieta Wolińska, NIP: 9462426270, info@akademiazdalna.pl
 2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie;
 3. Konsument – osoba fizyczna, zwana także Użytkownikiem, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Freebie – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis do Newslettera; rodzaj i zawartość opisano na Stronie;
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu;
 6. POCK – osoba fizyczna, zwana także Użytkownikiem, zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem akademiazdalna.pl;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Freebie.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Freebie

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Freebie, za które to Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu tychże Freebie, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę za pomocą sklepu (www.akademiazdalna.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem;
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Freebie. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 5. Zamówienie nie jest możliwe anonimowo.
 6. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 7. Freebie dostarczone jest Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do tychże treści.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Freebie korzystają z ochrony prawa autorskiego i mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 2. Freebie udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z nich naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Freebie i zapisu do Newslettera, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych lub posiadania oprogramowania przez Kupującego. Wystarczy:
  • dostęp do Internetu,
  • aktualny system operacyjny i przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z Freebie, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4 itp.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Freebie w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK.
 4. W zakresie odpowiedzialności za zgodność Freebie z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 6. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Freebie zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Freebie, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Freebie z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili zawarcia umowy. W takim przypaku, Konsument oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Freebie jest niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  • Administrator nie doprowadził Freebie do zgodności z umową,
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić do zgodności z umową,
  • brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 6 Regulaminu,
  • oświadczenia Administratora lub okoliczności wskazują, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 9. W razie niezgodności Freebie z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 11. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Szczegółowy Regulamin przetwarzania plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Freebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Po dostarczeniu Freebie, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 8. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.
 9. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Freebie, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2023-01-01.
Przewiń na górę